Consumenten service punt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Consumenten service punt is onderdeel van de Consumenten service punt B.V. Persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. Per organisatie kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen staan, vanwege de specifieke aard van de dienstverlening. Deze worden dan op de eigen webpagina’s of bij een specifieke dienst beschikbaar gesteld.

Contactgegevens

Consumenten service punt
www.consumentenservicepunt.nl
Kajuit 112, 9733 CG Groningen

Gufra Polat is de compliance officer van Consumenten service punt. Zij is te bereiken via compliance@consumentenservicepunt.nl

1. Inleiding

Consumenten service punt biedt een platform dat derden (“Partners”) faciliteert in het bemiddelen in overeenkomsten tussen leveranciers van energie en aanverwante diensten (“Leverancier”) en een eindklant. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Consumenten service punt van Partners en Leveranciers verwerkt.

2.Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Consumenten service punt als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring ziet niet toe op de dienstverlening waar Consumenten service punt exclusief optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Bent u consument of een zakelijke klant en heeft u via een Partner van Consumenten service punt een contract gesloten? U kunt hier terecht voor uw privacy vragen

Contact


3. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met een Partner of Leverancier voor het leveren van een technologische oplossing “Platform” waarop Leveranciers proposities kunnen aanbieden die door Partners worden verkocht aan de eindklant.

2. (Technisch) beheer van het Platform (inclusief) fraudebestrijding;

3. Het verwerken van facturen, betalingen, terugvorderingen

4. Klantenservice

5. Het behandelen van geschillen, vragen en klachten van eindklanten in opdracht van de Leverancier

6. CRM

7. Marketing

De grondslagen van de gegevensverwerking zijn derhalve uitvoering van een overeenkomst (AVG Art. 6b) en gerechtvaardigd belang (AVG Art. 6f).

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor bovengenoemde doeleinden verwerkt Consumenten service punt de volgende Persoonsgegevens van contactpersonen bij Leveranciers en Partners en van individuele medewerkers van de Partner die verkopen via het Platform (“Gebruikers”):

1. Naam organisatie, reseller, leverancier

2. Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

3. Financiële gegevens noodzakelijk voor facturatie en verloning

4. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van onboarding op het platform (due dilligence)

5. GebruikshistorieConsumenten service punt platform

6. Contacthistorie

7. Aantallen bemiddelde overeenkomsten, gegenereerde uitval, gegenereerde klachten per Gebruiker

8. Gespreksopnamen klantenservice

Consumenten service punt legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en App te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. Consumenten service punt verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

6. Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en Consumenten service punt te vragen deze te vervangen, corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Consumenten service punt. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@consumentenservicepunt.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Consumenten service punt niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. In het geval van een weigering zal Consumenten service punt altijd de reden noemen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u als u het idee heeft dat Consumenten service punt niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap


7. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Consumenten service punt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via compliance@consumentenservicepunt.nl.

9. Verstrekking aan derden

Wel kan Consumenten service punt zogenaamde verwerkers inschakelen om voor haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals systeembeheer, bedrijfsmiddelenbeheer etc. Deze organisaties werken in opdracht van Lionsgate Solutions B.V en Lionsgate Solutions B.V zorgt contractueel voor passende waarborgen voor de data privacy.

Wel kan Consumenten service punt zogenaamde verwerkers inschakelen om voor haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals systeembeheer, bedrijfsmiddelenbeheer etc. Deze organisaties werken in opdracht van Consumenten service punt B.V en Consumenten service punt B.V zorgt contractueel voor passende waarborgen voor de data privacy.

10. Vragen?

Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Consumenten service punt via compliance@consumentenservicepunt.nl.

11. Wijzigingen

Consumenten service punt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Groningen, januari 2020

Dit is de Privacyverklaring van Consumenten service punt., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te (9733 CG) Groningen aan de Kajuit 112, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 76545873.

Zorg goed voor uw klanten! Als u dat niet doet, komt er ruimte voor de concurrent om het gat op te vullen.

Het gaat niet om verkopen, het gaat om het winnen van vertrouwen.

Concurrentie bestaat niet, tenzij je de order niet hebt gekregen.

Een klant aanbieden wat hij vraagt is offeren, een klant aanbieden wat hij nodig heeft is jezelf onderscheiden.

Behandel de klant niet zoals jij behandeld wil worden, maar zoals de klant zelf behandeld wil worden.

Stop tegen je klant te praten; ga met je klant praten.

De order gaat meestal naar degene met de meeste interesse.

Verkopen is als fietsen, je gaat vooruit of je valt.

Elke verkoop heeft in principe 5 obstakels: geen behoefte, geen geld, geen haast, geen verlangen, geen vertrouwen.

U sluit geen verkoop, u begint een relatie.

CONTACT